வாழ்க்கையில் நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம்
மற்றவர்களை முன்னேறிச் செல்வதல்ல;
நம்மை விட நாமே முன்னேறிச் செல்வது தான்.

- காண்டேகர்