அறியாமை எல்லோருக்கும் ஒன்று;
ஆனால் அறியாத விஷயங்கள்
வெவ்வேறானவை.

- தாமஸ் கார்லைல்