கடினமான செயலின் சரியான பெயர் சாதனை;
சாதனையின் தவறான விளக்கம் கடினம்.

-செஸ்டர்டன்