எப்போது நீ
வணங்கத் தொடங்குகிறாயோ
அப்போதிலிருந்து
வளரவும் தொடங்குகிறாய்.

- செஸ்டர் பீல்ட்