துன்பம் வந்துவிடுமோ
என்று நினைக்கும் எண்ணங்கள் இருக்கிறதே
அது துன்பத்தைவிட துயரமானவை.

- ஹைசாடிக்