உனக்கு இவ்வுலகம் சொந்தமல்ல;
இவ்வுலகத்திற்கு நீதான் சொந்தம்.

- கண்ணதாசன்