பேசுகிறவன் விதைக்கிறான்;
கேட்கிறவன் அறுவடை செய்கிறான்..

-கோசிமின்