மற்றவர்களிடம் எதைக் குற்றம் என்று பார்க்கிறோமோ
அதுவே நமக்கு ஏற்பட்டால் சோதனை என்று அழைக்கிறோம்.

- எமர்சன்