சந்தேகப் படு; நீ ஏமாற்றப்படமாட்டாய்.

- பிரான்ஸ் பழமொழி