சொர்க்கமே  இடிந்து அழிந்து போனால் கூட
நீதி நியாயம் நிலை நாட்டப்பட வேண்டும்.

- ஆங்கிலப் பழமொழி