வாழ்ந்து தீர வேண்டும்
என்ற மனோநிலைதான் 
வாழ்வின் சிறந்த மருந்து.

-கே. பாலச்சந்தர்