சிறிய எதிரி என்று
யாரும் கிடையாது.


Image may contain: text that says "சிறிய எதிரி என்று யாரும் கிடையாது.. ponmozhigal.com"