அவலட்சணமான பெண் என்று ஒருத்தியும் கிடையாது.
அழகாக எப்படித் தோற்றமளிப்பது 
எனத் தெரியாத பெண்கள் தான் உண்டு.

-ஜெர்ரியர்