அழகிய பெண்களிடம் ஜாக்கிரதையாக இரு.
அவர்களது  அன்பு தொடங்கி விட்டால்,
நமது அடிமைத்தனம் கிட்டே வந்து கொண்டேயிருக்கும்.

-விக்டர் ஹியுகோ