நீ கோபமாய் செய்யகூடிய 
எந்த செயலையும் நாளை வரை
தள்ளிப்போடு.

-மாரிஸ் மேண்டல்