முயற்சி வளர்ந்த நிலவு அல்ல, 
மேலே மேலே வளர்ந்து கொண்டிருப்பது ஆகும்.

-பிளிங்டன்