வேலை மனிதனைக் கொல்வதில்லை, 
கவலைதான் மனிதனைக் கொல்லும்.

-பீச்சர்