வயது செல்ல செல்ல தோல் சுருங்குகிறது;
ஆனால் மகிழ்ச்சியை விட்டு விட்டால் 
வாழ்வே சுருங்கி விடுகிறது.

-சாமுவேல் ஸ்மைல்ஸ்