பெரிய நம்பிக்கையில் பெரிய மனிதர்கள் உருவாகுகிறார்கள்.

-இங்கிலாந்துப் பழமொழி