உழைப்பு எந்த மனிதனையும் ஏமாற்றுவது இல்லை;
மனிதன் தான் உழைப்பை ஏமாற்றுகிறான்.

-ரஷ்யப் பழமொழி