கைக்கு அருகிலுள்ள கடமையைச் செய்யுங்கள்;
அடுத்த கடமை என்ன என்பது தன்னாலே புலப்படும்.

-தாமஸ் கார்லைல்