அறிவுத் தேவையைவிட 
கவனக் குறைவுதான்
நமக்கு அதிக கஷ்டங்களை 
உண்டாக்கி விடுகிறது.

-பிராங்க்ளின்