உண்மையான நண்பர்கள்
நம்முடைய மகிழ்ச்சியை
இரண்டு பங்காக மாற்றுகிறார்கள்,
அதே நேரத்தில் துன்பத்தை
பாதியாகக் குறைத்து விடுகிறார்கள்.

-எடிசன்