தேவைகளையும் ஆசைகளையும் 
அதிகமாக்கிக் கொள்ளாதீர்கள்,
இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை கசக்கவே செய்யும்.

-தமிழ்வாணன்