எழுவதற்கே வீழ்ச்சி,
வெல்வதற்கே தோல்வி,
விழிப்பதற்கே தூக்கம்.

-பிரௌனிங்