ஒரு முறை அறிவாளியுடன் பேசுவது
ஒரு மாதம் நூல்களைப் படிப்பதை விட நன்மை.

-சீனப் பழமொழி