சூழ்நிலைக்கேற்ப 
தன்னை மாற்றிக் கொள்பவர்களே 
வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுகிறார்கள்.

-பெர்னாட்ஷா