தனிமை கொஞ்சம் வித்தியாசமானது.
நாமே எடுத்துக்கொண்டால் இனிக்கும்.
மற்றவர் கொடுத்தால் அது கசக்கும்.

-புதுமொழி