சுவரில் உள்ள சிறுநீர் கறையில் கூட 
அழகைக் காணக்கூடியவனே
உண்மையான ஓவியன்.

-லியனார்டோ டாவின்சி