இரண்டு வார்த்தையில் சொல்ல வேண்டிய விஷயத்தை
ஒரே வார்த்தையால் சொல்ல முடிந்தால்
அதுதான் விலை மதிக்க  முடியாத திறமை.

-தாமஸ் ஜெபர்சன்