துணிவு மிக்க மனிதர்களுக்கு
அதிர்ஷ்டம் எப்போதும்
அருகிலேயே இருக்கும்.

-வெர்ஜில்