மன உறுதி மட்டும் இருந்தால் போதாது, 
அந்த உறுதியைப் போலவே
செயல் ஊக்கத்துடன் கூடிய 
உழைப்பும் சேர்ந்தால் தான்
வெற்றிக்கு வழி வகுக்கும்.

-ஷெல்லி