திருமணம் ஒரு சுவையான  நவீனம்,
அதன் முதல் அத்தியாயத்திலேயே கதாநாயகன்  இறந்து விடுகிறான்.

-காண்டேகர்