பணம் சம்பாதிக்க
ஆயிரம் தொழில் இருக்கு.
உணவை சம்பாதிக்க
விவசாயம் மட்டும் தானே இருக்கு.

-புதுமொழி