மதங்கள் ஒரு போதும் மனிதனை பிரிப்பதில்லை.
மதம் பிடித்த ஒரு சில மனிதர் தாம் மதத்தின் பெயரால் பிரிக்கிறார்கள்.

-புதுமொழி