குழந்தைகளுக்கு
ஒரு நல்ல எதிர்காலத்தை உருவாக்குவதை விட,
மகிழ்ச்சியான நிகழ் காலத்தைத் தருவது
நம் கடமை.

-கேதலின் நோரிஸ்