பரிபூரண சுதந்திரம் என்பது மாயை.
பரஸ்பர ஒத்துழைப்பும் கூட்டுறவுமே நாட்டு வளர்ச்சிக்கு நல்லது.

-அன்னி பெசன்ட் அம்மையார்