சோர்வின்றி உழைத்தால் 
விதியையும் வெற்றி கொள்ளலாம்.

-திருவள்ளுவர்