ஒவ்வொரு மனிதனும் தனக்கென 
சில லட்சியங்களை வைத்திருக்கிறான்.
அதன்படி தன் விருப்பங்களையும்
தன் தீர்ப்புகளையும் உருவாக்கிக்கொள்கிறான்.

-ஐன்ஸ்டீன்