உலகில் உங்களை உயர்த்திக் கொள்வதற்கு இரண்டு வழிகள் உள்ளன.
ஒன்று உங்களது சொந்த ஊக்கம்,
இரண்டாவது பிறரது பலவீனம்.

-லாப்ரூயெர்