மூட நம்பிக்கையின் அதிபர்கள் பாமர மக்கள் தாம்.
மூட நம்பிக்கைகள் அனைத்திலும்
விவேகிகள் முட்டாள்களைப் பின்பற்றுகின்றனர்.

-பிரான்சிஸ் பேகன்