மனம் என்பது வயிறு போன்றது.
அதற்குள் எவ்வளவு திணிக்கிறோம் என்பது முக்கியமல்ல.
எவ்வளவு சீரணமாகிறது என்பதே முக்கியம்.

-ஆல்பர்ட் நாக்