வாழ்வு அதிகம் வேண்டும் என்பதை விட,
வாழ்வில் அதிகம் வேண்டும் என்றே
நாம் எல்லோரும் விரும்புகிறோம்.

-செனேகா