சிந்திக்கும் தன்மையின் கூர்மையே பகுத்தறிவு.
பகுத்தறிவுக்கும் தன்மானத்திற்கும் முரண்பட்ட 
எதையும் நீக்க வேண்டும்.

-தந்தை பெரியார்