மாறுதலுக்கு வளைந்து கொடுக்காத 
மனிதன் மாள வேண்டியதுதான்.

-தந்தை பெரியார்