பொறுமை காய் கசப்பு.
ஆனால் அது கனியும்போது இனிப்பாயிருக்கும்.

-ரூசோ