நெருக்கமான பழக்கம் 
முதலில் அன்பை உண்டாக்கும்.
முடிவில் வெறுப்பை உண்டாக்கும்.

-புல்லர்