நினைவுச் சின்னம் அவசியமாய் உள்ள ஒருவருக்கு அதை வைக்க வேண்டியதில்லை.

-ஹாதார்ன்