தவறு கூடுதலாயிருந்தால் பிடிவாதமும் அதிகமாயிருக்கும்.

-நெக்கர்