அடக்குபவர் முன் சுதந்திரமாயிரு.
சுதந்திரம் கொடுப்பவர் முன் அடங்கியிரு.

-கதே